legislativa

KÁCENÍ STROMŮ Z POHLEDU LEGISLATIVY

V prosinci 2009 došlo ke změnám legislativy upravující kácení dřevin rostoucích mimo les. Tuto problematiku řeší zákon o ochraně přírody a krajiny.

Novela tohoto zákona č. 349/2009 Sb. platná od 1.12.2009 přinesla změny především pro právnické osoby, fyzické osoby podnikající a pro správce inženýrských sítí, vodních toků a komunikací. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu byla vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., která byla nahrazena vyhláškou č. 189/2013 Sb. Tato byla následně novelizována změnou č. 222/2014 Sb. v platném znění.

 

Podle zákona je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení.

Možnosti kácení nově platné po 1.1.2015 uvádíme od nejjednoduššího po nejsložitější:

1. Kácení bez povolení nebo ohlášení je možné u dřevin, které:

  •  nejsou součástí významného krajinného prvku (např. rybníku,jezera nebo vodního toku) nebo součástí registrovaného významného krajinného prvku (jejich přehled vede územně příslušný pověřený obecní úřad, odbor životního prostředí),
  • mají obvod kmene (stromy) do 80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí nebo celkovou plochu do 40 m2 (souvislé keřové porosty).

 

2. Kácení ohlašované 15 dní zpětně je kácení dřevin z bezpečnostních důvodů:

  • Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

 

3. Kácení ohlašované 15 dní předem je možné u dřevin z těchto taxativně stanovených důvodů (ne jiných):

  • pěstebních, to je za účelem obnovy porostů (např. obměna přerostlých okrasných výsadeb nebo již neplodících ovocných stromů na zahradách)
  •  při provádění výchovné probírky porostů
  • zdravotních
  • při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků
  • odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav

Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat.

4. Kácení, pro nějž je nutno vydat povolení (správní rozhodnutí). Jedná se o kácení opět taxativně určené nebo o kácení  z jiných důvodů, než je uvedeno výše - např. kácení větších zdravých dřevin z důvodu nové výstavby:

  • Ke kácení dřevin je nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a to pouze ve správním řízení formou rozhodnutí. Správním řízením jsou i další řízení, která se mohou v souvislosti s ochrannou dřevin vyskytnout, např. řízení o udělení pokuty za nedovolené kácení, řízení o omezení či zákazu rušivé činnosti atd...

Okruh účastníků správního řízení je přesně vymezen, účastnit se jej může pouze úzký okruh osob. V řízeních, která se dotýkají zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny (tedy včetně řízení o povolení kácení dřevin), je dána možnost účasti občanských sdružení . Účast takovéhoto subjektu ve správním řízení je dána jeho posláním, kterým musí v těchto případech být ochrana přírody a krajiny, což musí být zakotveno ve stanovách občanského sdružení.

 

Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. 

 

 

Galerie (reference)